Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

144.6m FM

Gamla rorelser blir som nya

opinion
STHLM. Gamla rörelser blir som...

Skip to main content. Log In Sign Up. Nya rörelser, gamla tankesätt och nationella problem: Nordisk Øst·forum 21 [3] Gamla rorelser blir som nya Kring slutet av talet och början av talet kunde emellertid en förändring i det azerbajdzjanska samhällsklimatet skönjas. De azerbajdzjanska myndigheterna upplevde sig hotade av olika importerade radikala muslimska strömningar och skärpte tongångarna gentemot reli- gionsutövare.

Särskild uppmärksamhet riktades mot muslimska samfund som ansågs vara involverade i olagliga aktiviteter och sades utgöra hot mot stabilitet och fred i landet. Att kontrollera och stävja dessa gruppers verksamhet visade sig emellertid vara mer komplicerat än myndigheterna förutsett.

Denna artikel fokuserar på de två fall som i detta avseende fått mest uppmärksamhet — Abu Bakr-moskén och Juma-moskén, båda belägna i Baku. De två samfunden utmärker sig inte bara genom den uppmärksamhet de rönt nationellt och internationellt utan också genom sin popularitet i samhället.

Medan andra moskéer har få eller inga besökare har man i Abu Bakr och Juma ett högt och ökande medlemsantal. Dessutom representerar dessa samfund något nytt i samhället, så till vida att man i Gamla rorelser blir som nya retorik tydligt väljer att distansera sig från andra «traditionella» moskéer som beskrivs som «smutsiga, korrupta och obildade».

Åtalet lades sedermera ned, men relationen mellan moskén och statens representanter är fortsatt dålig.

Nordisk Øst·forum | 21 [3]...

Också den shiamuslimska Juma-moskén, belägen i Bakus gamla stadskärna anklagades för att sprida religiös radikalism och för att Gamla rorelser blir som nya underminera den politiska stabiliteten.

Schismen mellan staten och moskén eskalerade i samband med att moskéns kontroversielle imam greps under en demonstration mot valfusk i oktoberanklagad för att ha utnyttjat sin religiösa position i politiska syften. Ovannämnda exempel tyder på att religionen får allt större ut- rymme också utanför den religiösa arenan och "Gamla rorelser blir som nya" kommit att bli ett inslag i det politiska livet.

Syftet med denna artikel är att bättre förstå omständigheterna kring denna förändring genom att titta närmare på de två muslimska samfunden i Abu Bakr- och Juma- Gamla rorelser blir som nya. Artikeln baseras främst på intervjuer gjorda i Baku under och med bland andra imamer böneledaremos- kébesökare, religiösa och sekulära myndighetspersoner, studenter och inhemska forskare.

I fokus för analysen står olika faktorer som påverkat de två samfundens utveckling och den roll de kommit att spela i det azerbajdzjanska samhället. Muslimsk aktivism och social rörelse-teori Ett underliggande syfte med denna artikel är också att göra ett in- lägg i den debatt kring muslimska rörelser som blomstrat de senaste åren.

Närmare bestämt avser artikeln att understryka det faktum att inte alla muslimska organisationers aktivitet karaktäriseras av våldsanvändning och terrorhandlingar. Teoretiskt relateras arbetet till den grupp forskare som kopplar studiet av vad de kallar mus- limsk aktivism till mer generell social rörelse-teori se till exempel WiktorowiczHafez I deras forskning presenteras en mer komplex bild av muslimska rörelser och deras aktiviteter än den vi allt som oftast konfronteras med genom tv och andra nyhetskällor.

Genom att peka på de drag som muslimska rörelser delar med andra sociala rörelser världen över vill dessa forskare «av-orientalisera» muslimsk aktivism och skapa en mer grundläggande förståelse för dess uppkomst och utveckling Robinson Många tidigare studier ser mobiliseringen av muslimska rörelser som ett uttryck för de mindre bemedlade medborgarnas frustration över nationella sociala och ekonomiska problem i ett land. Forskare som studerar muslimsk aktivism menar emellertid att en sådan förklaring är högst ofullständig.

Olika processers — snarare än strukturers — betydelse för framväxten av kollektiv handling poängteras. Snarare än att fråga varför en rörelse bildas vore det mer korrekt att fråga genom vilken process en rörelse utvecklas Hafez De som studerar muslimska rörelser enligt detta teoretiska syn- sätt använder sig av begrepp från social rörelse-teori för att förstå rö- relsers utveckling. Men först, en kort introduktion av den religiösa situationen i Azerbajdzjan samt en presentation av de två muslimska samfunden.

Islamiseringen av Azerbajdzjan ägde rum i samband med den arabiska erövringen av området kring år — Sunniislam dominerar tra- ditionellt bland lezginerna och avarerna i norra och västra delen av landet medan landets centrala, östra och södra delar liksom Baku och dess förorter, är shiitiska områden Abbasov Detta var fallet under sovjettiden, men idag kan vi se en gryende schism mellan sunniter och shiiter växa fram.

Denna beror framförallt på en ökad religiös medvetenhet hos många ungdomar som återvänt från religiös eller sekulär utbildning i andra muslimska länder, till exempel Iran eller Turkiet Bedford Under sovjettiden drabbades Azerbajdzjan liksom andra mus- limska unionsrepubliker hårt av den ateistiska politiken.

Förutom försöken att eliminera religionsutövningen, till exempel genom exploatering och förstörelse av moskéer bekämpades islam också med andra medel. Dessa innefattade bland annat ateistisk utbild- ning och propagandapublikationer där det muslimska ledarskapet kritiserades för sin bakåtsträvande natur och där islam beskrevs som en omodern, asocial, antifeministisk, intolerant och xenofobisk religion Bedford Efter självständigheten började religionen återerövra sin plats i det Gamla rorelser blir som nya samhället.

Antalet aktiva moskéer ökade snabbt, ett stort antal religiösa organisationer registrerades och det blev åter möjligt att studera religion inom såväl som utanför landets gränser. Trots denna muslimska pånyttfödelse är Azerbajdzjan ett land som i forsknings- och populärlitteraturen närmast betecknas som antireligiöst jfr MalashenkoMotikaShaffer Gamla rorelser blir som nya Vissa har valt att tolka detta som ett resultat av det sovjetiska le- darskapets framgångar.

Liksom i andra muslimska sovjetrepubliker kom islam i Azerbajdzjan att förstås som en del av det kulturella 2 Anhängare av den så kallade tolvsekten erkänner tolv imamer ledare för det shiamus- limska samfundetalla besläktade med profeten Mohammed i nedstigande led.

Enligt tolvsekten ska den tolfte imamen, Mohammed al-Mahdi, som försvann kring åren dag återvända och återuppta sin ledarroll. Till och med de azerbajdzjanska sovjetmedborgare som uppgav sig vara ateister tog del i muslimska ritualer. Andra menar att Azerbajdzjans sekulära natur är ett resultat av den önskan att närma sig Turkiet och Västeuropa som karaktäriserade landets utrikespolitik redan under Gamla rorelser blir som nya kortli- vade första Azerbajdzjanska republiken — Också under denna tid beskrevs islam som en del av det kulturella arvet och en oskiljaktig del av den nya turkiska identitet som förespråkades av den politiska eliten.

Den sovjetiska kampanjen mot islam genomgick olika faser. Tidvis försökte man, som ovan nämnts, utrota islam, men när det av olika anledningar ansågs nödvändigt, gjordes eftergifter gentemot religionen och religionsutövarna. Deras bas var de fyra så kallade «Muslimska andliga administrationerna» som etablerades Efter det att Azerbajdzjan blev självständigt beslutades att landet å ena sidan skulle vara sekulärt, men å andra sidan skulle distansera Gamla rorelser blir som nya från Sovjetunionens ateistiska politik.

Rörelser – nya och gamla:...

Detta blev särskilt tydligt efter när ett antal lagar stiftades som gjorde det svårare för religiösa samfund att verka. Vissa muslimska grupper opponerade sig mot statens försök att på detta sätt förnya sitt religionsmonopol.

Tolkningen och utövandet av religionen har blivit en tvistefråga och de grupper som inte lyder statens påbud har utpekats som kon- troversiella problemskapare. De organisationer han har i åtanke är «wahhabiter, radikala shiiter och radikala sunniter», vilka i olika sammanhang har pekats ut av statens representanter som de största säkerhetshoten i Azerbajdzjans religiösa sfär se till exempel Mamedov Abu Bakr-moskén — «wahhabismens näste» eller moralens högborg?

Abu Bakr-moskén i Baku byggdes och är den största sunni- moskén i Azerbajdzjan. Medan traditionella moskéer har få besökare kan Abu Bakr ha upp till besökare, framförallt under fredagsbönen och vid stora muslimska högtider. Moskéns besökare kommer enligt uppgift från alla samhällsklasser och är i varierande åldrar, men den största gruppen består av män under 35 år. Moskén driver också kurser i arabiska samt studier av Koranen och Hadith berättelser om profeten Mohammeds liv och verksamhet.

Moskéns besökare framställs ofta i massmedia som anhängare av så kallad «wahha- bism», vilket i en postsovjetisk kontext är likställt med muslimsk radikalism, extremism och terrorism se till exempel Rashidoglu Även offentliga uttalanden av Gamla rorelser blir som nya har utmålat moskén och dess anhängare som extremister. Myndigheterna har också pekat ut moskén som samlingsplats och rekryteringsbas för tjetjenska rebeller.

Intressant nog har något rättsligt beslut om att stänga moskén aldrig tagits trots upprepade hot om detta.

Moskéns besökare refererar givetvis inte till sig själva som «wahhabiter». Vissa förnekar till och med existensen av Gamla rorelser blir som nya så- dant begrepp. De beskriver den istället som «islam som den var i begynnelsen», «islam enligt Koranen», «sann islam», «ren islam» eller «islam som under profeten Mohammeds Gamla rorelser blir som nya.

Så länge det fiktiva värdet...

De dricker till exempel inte alkohol, lyssnar inte på musik och Gamla rorelser blir som nya var- ken caféer, diskotek eller biografer.

Detta är en rysk version. Kort sagt, ett levnadssätt som ter sig främmande för många i det postsovjetiska azerbajdzjanska samhället. Många av moskéns besökare anser att den azerbajdzjanska befolkningen, och särskilt ungdomarna, i samband med självstän- digheten råkat i moraliskt fördärv och att Abu Bakr-moskén roll i samhället är att motverka detta. Vi bryr oss om detta.

Sådana som sheikh-ül-islam [ledaren för Kaukasus muslimska råd] … blundar för deras problem». En annan populär religiös grupp i Baku är den församling som sedan varit kopplad till Juma-moskén i Bakus historiska centrum. Ibrahimoglu insisterade på gruppens rätt till reli- giöst självbestämmande och jämförde de religiösa myndigheternas önskan att kontrollera de troende med förtrycket av oliktänkande under den ryske tsaren: Deras mål är att guida muslimerna och förvandla dem, ursäkta mig, till får.

Det vill säga [att få dem till] Gamla rorelser blir som nya bara sitta och be i moskén och lyda tsaren. Idag — Nikolaj, imorgon — Nikolaj II, sedan — Nikolaj VI och sedan plötsligt är det inte ens Nikolaj längre utan någon annan, men de lyder honom också. Han dömdes till fem års villkorlig dom och släpptes i april Själv tror han att hans arrest var relaterad till hans arbete med mänskliga rättigheter och hans modernistiska inställning till islam. Alla dessa aktiviteter är farliga i Azerbajdzjan.

Juma-besökarna har emellertid inte gett upp hoppet om sin moské utan har vänt sig till Europadomstolen för att få sin sak prövad — än så länge utan framgång.

Imamen och hans anhängare fått rykte om sig, speciellt bland Abu Bakr-besökarna, att vara «shia-radikaler» med målet att ta makten och skapa en islamisk republik à la Iran i Azerbajdzjan. Detta följs av en utformning av attityder, ritualer och aktiviteter som uttrycker denna kollektiva identitet Melucci Vidare säger lagen att «i det fall en religiös ledare utses till statligt arbete eller överförs till statlig tjänst skall dennes andliga verksamhet upphöra under relevant period».

Logga in på Dagens Nyheter

Genom att i sin funktion som imam ha deltagit i politiska demonstrationer anses Ibrahimoglu ha brutit mot denna lag. Andra sådana är bristen på demokratiska reformer, den omfattande kor- ruptionen samt avsaknaden av religionsfrihet och andra friheter.

Situationen i Azerbajdzjan kan inte förändras genom revolution — vi behöver evolution. Det hjälper inte att hålla möten och att stå där och skrika alla möjliga saker.

Det enda sättet att förändra samhället är ini- från, med förändrade värderingar och förändrad moral. Moskén spelar redan en betydande roll i denna process.

Om 10 tror på detta sätt att tänka kan de, och kommer de att, påverka andra. Motivationen bakom detta handlande är övertygelsen om den positiva roll islam kan spela i alla delar av samhället.

Även om man i Juma-moskén delar uppfattningen att samhäl- let behöver reformeras uttrycker dess besökare en syn på hur och varför detta behövs göras som kraftigt skiljer sig från den i Abu Bakr-moskén. Problemet är avsaknaden av ett demokratiskt system i Azerbajdzjan och lösningen är att få till stånd ett «normalt civil- samhälle» som kan påverka makthavarna.

I allmänhet uttrycker sig moskéns imam hellre i termer av liberalism och demokrati än av religiös retorik. När han talar om religion handlar det om att Gamla rorelser blir som nya en «demokratisk, liberal, europeisk syn på islam». Islam är inte sharia, inte radikalism, inte extremism, är inte att ta en påk i handen [och slåss]. Islam är vetenskap, är nationalism, är Gamla rorelser blir som nya positiv inställning i alla frågor.

Det medför en försämrad orienteringsförmåga...

Gamla rorelser blir som nya Islam är dynamik, är att älska din nästa et cetera. Hjallis Harkimos nya rörelse, "Liike nyt", väcker frågor om vad det nya är man vill införa. Tuomas Enbuske, journalist och kvicktänkt. Det medför en försämrad orienteringsförmåga i nya miljöer och sämre minne.

rörelser som leder till att många inlärda balansfärdigheter till slut går förlorade. Störningar i balansorganen är mycket vanliga hos äldre men blir. Så länge det fiktiva värdet befinner sig i rörelse, och det kommer det att göra Den gamla överklassen skulle därmed också bli den nya överklassen, om än i ny .

MORE: Partipiskorna viner om nya slussen i kvall

MORE: Stina wirsens figurer blir film

MORE: Hall hart i nya sl kortet

Nyhetsflöde