Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

123.9m FM

Stockholmstrafiken har minskat kraftigt

opinion

Du som reser med bil, cykel, buss, tunnelbana eller tåg kommer att påverkas av störningar när Stockholm växer och infrastruktur förbättras. Trafikverket, Trafikkontoret i Stockholms stad, Trafikförvaltningen SLSolna stad och Nacka kommun har haft en gemensam pressträff för att informera om sommarens arbeten.

Relaterade mål och strategier

Stockholmstrafiken har minskat kraftigt artikeln beskrivs de arbeten som presenterades och kommer att påverka framkomligheten i stor eller mycket stor utsträckning i sommar kortfattat. Slussen rivs och byggs upp från grunden. Ombyggnaden omfattar även en ny bussterminal. Under görs en ny grundläggning av Katarinahissen.

Arbeten pågår vid Katarinavägen, Slusstorget och Sjöbergsplan. Kajen breddas för den provisoriska bussterminalen på Stadsgårdsleden. Ungefär som idag under återstående delen av Området anpassas för att Stockholmstrafiken har minskat kraftigt behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. En ny bussterminal byggs och framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras. Ett utökat utrymme ges till gående och cyklister.

Slussen blir en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser. Sergels torg genomgår en upprustning där tätskiktet förnyas och konstruktionen förstärks. Tätskiktsrenovering fortsätter under Nya spår kommer att läggas vid Sergels torg och Klarabergsgatan i samband med förlängningen av spårvagnsnätet till T-centralen.

helårsperspektiv, men att toppnivåerna under...

Sedan januari är Klarabergsgatan avstängd för all obehörig trafik. Från 15 maj är Hamngatan enkelriktad från Regeringsgatan, Sveavägen stängs för norrgående trafik. Trafiksäkerhet och framkomlighet förbättras, liksom belysningen. Spårnätet förlängs till T-centralen. Minskad risk för påkörning av bro i trafikplatsen och därmed minskad risk för trafikstörningar. Nattetid under pågående arbeten är enbart ett körfält öppet för trafik. Den nya bron över järnvägen vid Västberga allé är snart färdigställd.

Ombyggnadsprojektet omfattar en ny gång- och cykelbro Stockholmstrafiken har minskat kraftigt Åbyvägen med nya anslutningar. Bron har varit avstängd sedan september och har inneburit omvägar för motorfordonstrafik samt gång- och cykelresenärer. En ny gång- och cykelbro över Åbyvägen och ett ökat utrymme Stockholmstrafiken har minskat kraftigt gång- och cykeltrafiken.

Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet, främst för gång- och cykeltrafiken. Nordsydaxeln genomgår en välbehövlig upprustning i syfte att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Nordsydaxeln Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbroarna, Blekholmstunneln, Klaratunneln, samt Klarastrandsleden. Det mesta av installationsarbetet är klart. Tydlig och säker avstängning och utrymning. Tydlig omledning och information till trafikanter. Ökad framkomlighet och minskad miljöpåverkan vid händelser.

Hagastaden på gränsen mellan Solna och Stockholm. Solnavägen mellan Solnabron och Karolinska vägen. Sjukhuset och kulvert under Solnavägen är helt färdigbyggt under Det pågår omfattande arbeten i området med trafikomläggningar som påverkar fotgängare, cyklister och biltrafik. Nytt universitetssjukhus och forskningsområde som en del av nya Hagastaden. Fram till kommer nya gator, kvarter och parker att sudda ut den tydliga gränsen mellan grannkommunerna Stockholm och Solna som nu allt mer växer ihop.

har minskat trafiken och förbättrat...

Hagastaden blir en av Solnas sex nya stadsdelar och ett dynamiskt och attraktivt område med en tydlig storstadskaraktär. Trafiken påverkas i båda riktningar under delar av byggtiden. Under byggtiden blir det ett körfält i varje riktning i stället för dagens två i varje riktning.

I riket minskar cykelolyckorna kraftigt...

Gång- och cykelbanor på Strömbron breddas och en ny cykelbana byggs på Stallgatan. Maj - september etapp 1 och 2september - december etapp 3 och april - maj etapp 4. Ett körfält tas i anspråk på Strömbron och Stallgatan. Måndag 10 juli klockan Två nya pendeltågsstationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan, öppnas i samband med trafikstarten. De ersätter Stockholms central och Karlberg.

Järnvägen totalavstängd under perioden. Förlängning Stockholmstrafiken har minskat kraftigt till Stuvsta vissa dagar under perioden. Montage av bullerdämpande skärmar och stängsel, spårarbeten, signalarbeten och ledningsarbeten. Järnvägen totalavstängd under perioder. I Spånga och Barkarby kommer byggtransporter att påverka trafiken i det kommunala vägnätet. Pendeltågen och regionaltågen får egna spår, det blir mindre störningskänsligt och mer robust.

Alvik - Sickla är "Stockholmstrafiken har minskat kraftigt" sedan den 25 mars och fram till 2 oktober. Alvik - Solna stängs av 23 juni - 5 augusti.

Solna - Stora Essingen öppnar den 5 augusti. Kårstalinjen är avstängd 7 januari - 19 augusti.

Relaterad information

Österskärslinjen är avstängd från midsommar, 22 juni  - 9 december. Allmän teknisk upprustning sker mellan och Bland annat bullerdämpande åtgärder, ny kraftförsörjning och ett nytt säkerhetssystem. Högre säkerhet och bättre tillgänglighet.

Ett modernare resande och tätare trafik efter Byte till grön linje för resenärer som ska åka mellan Slussen och T-centralen. Ett flertal cykelprojekt, främst i Stockholms centralare delar, innebär, eller har inneburit stora störningar i det primära vägnätet för motorfordonstrafiken.

Arbeten vid Västerbronedfarten, Norr Mälarstrand och Långholmsgatan avslutas i år och trafikstörningen upphör. För att du som resenär ska påverkas så lite som möjligt av de arbeten som görs i Stockholms infrastruktur sker en gemensam planering med resenären Stockholmstrafiken har minskat kraftigt fokus.

ökar liksom försäljningen av förnybara...

I de fall Stockholmstrafiken har minskat kraftigt går förläggs arbeten nattetid eller till lågtrafikperioder som helgdagar och sommartid. Där det är möjligt utförs arbeten i flera skift över dygnet. I vissa görs tillfälliga anpassningar, till exempel genom ett tillfälligt busskörfält eller att trafiksignalerna ställs om för att bättre passa situationen.

Stockholm Artikelarkiv Rekordmånga arbeten i Stockholmstrafiken har minskat kraftigt i sommar Rekordmånga arbeten i stockholmstrafiken i sommar Foto: Läs även Veckans trafik januari Jullovet är slut och skolorna startar igen under veckan, trafiken beräknas därför återigen bli Har du testat appen? Sedan starten i april har trafiken. Veckans trafik 31 december - 6 januari Nyårsafton firas på flera håll i Stockholm, bland annat det återkommande firandet på Skansen Den tunga trafiken har minskat med drygt 10 procent under betalperioden.

Framkomligheten ska öka på de hårdast belastade vägarna i stockholmstrafiken. Antalet gående har ökat kraftigt vid Liljeholmsbron – det var ungefär fyra. helårsperspektiv, men att toppnivåerna under maj och juni har minskat. Figur 1: Utbyggnad av fasta mätstationer för cykel fram till Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge till och med höstenmen sedan har trafiken minskat något.

Drygt 97

MORE: Kostnader for skolbrander har minskat

Nyhetsflöde