Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.5m FM

Kina usa lag uppror

opinion

Qing ersatte Mingdynastin som Kinas regerande dynasti och imperiet expanderade militärt och ekonomiskt fram till talet till ett av världshistoriens största imperier. Han skapade också en militär organisation för jurchen-folket, Kina usa lag uppror senare blev känd som de " Åtta fänikorna " man: Jakūn gūsa ; kin: År ändrade Nurhacis son Hung Taiji namnet på dynastin till Qing-dynastin, på manchuriska Daicing gurun. Åren och ledde Hung Taiji två invasioner av Joseondynastins Koreasom tvingades avbryta sina förbindelser med den kinesiska Mingdynastin och istället blev en tributpliktig vasallstat till Qingväldet.

Under det tidiga talet hamnade Mingdynastin i förfall och svält som orsakade uppror i flera provinser.

Navigeringsmeny

Rebellhövdingen Li Zicheng intog Kina usa lag upprorsedan den siste Ming-kejsaren Chongzhen först dödat sina gemåler och döttrar och därefter begått självmord genom att hänga sig i Jingshanparken norr om Förbjudna staden.

Li Zicheng lät utropa sig till kejsare, men de framryckande manchuerna tvingade honom snart att fly efter att de, som en följd av slaget om Shanhaiguanblev insläppta i Kina av general Wu Sangui. Manchuernas kung Fu-lin antog som kejsare titeln Shunzhi och regerade fram till Både manchuiska och kinesiska generaler besegrade under de närmaste åren Ming-dynastins anhängare och andra pretendenter.

Många Ming-lojalister flydde till ön Taiwansom åren — varit en nederländsk koloni, men där en sydkinesisk friskarechef Zheng Chenggong även känd som Koxinga nu bildade ett eget rike. Ön erövrades dock och införlivades i Fujian -provinsen.

Kina har samma lagar som...

Under de första Qing-kejsarna hade jesuiterna ett relativt stort inflytande. Shunzhi gav den tyske jesuiten Johann Adam Schall von Bell i uppdrag att ombilda den kinesiska kalendern och gjorde honom till ordförande för det astronomiska kollegiet.

Shunzhis son Kangxi regent —som anses vara en av de främsta av Kinas kejsare, gav flamländaren Ferdinand Verbiest samma ämbete. Kangxi blev så imponerad jesuiterna, att han hade en av dem, fransmannen Jean-François Gerbillontill sin intime vän och oskiljaktige följeslagare och medgavatt den katolska religionen fick fritt utövas i Kina. Jesuiterna gjorde stora insatser för Kinas geografiska genomforskande. Det viktigaste av deras verk är dock den stora kinesiska kartan. Kangxi hade lämnat dem i uppdrag att utföra en sådan, och redan var den färdig.

Den omfattar utom Kina även MongolietManchuriet och Tibet. Den är väsentligen stödd på äldre kinesiska kartarbeten, som jesuiterna sammanknutit genom astronomiska ortbestämningar och mätningar och, där så varit möjligt, rättat. Jesuiterna hamnade dock efter hand i konflikt med franciskaner Kina usa lag uppror dominikanervilket ledde till att kejsaren "Kina usa lag uppror" kristendomen fullständigt Dock tilläts även sedermera "Kina usa lag uppror" jesuiter att stanna kvar i landet, där de användes i flera olika uppdrag.

Under Kangxi förde Kina sitt första krig med Rysslandvilket slutade genom fördraget i Nertjinsk Ryssland fick tillåtelse att årligen sända en karavan till Peking dels för handelsändamål, dels för att överbringa den tribut i skänker, som det åtagit sig att erlägga. Kangxi sammanhöll med kraft sitt rike. Genom en väl ordnad kurirpost möjliggjordes en stark centralisering av förvaltningen.

Han var även stor gynnare av kinesiska litteraturenförberedde den stora encyklopedin Gujin Tushu Jicheng i 5  band utkomoch han utgav Det heliga ediktetmed etiska och politiska regler. Under Kangxi-kejsarens son Yongzheng regent — började svåra förföljelser mot de kristna, vilkas antal utanför Peking och Kanton skall ha uppgått till   Nya gränskrig med mongolerna slutade med Turkestans erövring.

Under Yongzheng fick Qing-dynastins förvaltning den form som skulle vara fram till det tidiga talets konstitutionella reformer. Qing-dynastin var formellt en absolut monarki under en kejsare, som bar titeln Tianzi "himmelens son"men även kallades Huangdi "kejsare". Kejsaren ägde visserligen till namnet högsta makten i alla världsliga och andliga angelägenheter, men hans maktfullkomlighet var i verkligheten betydligt inskränkt genom ministrarnas och de andra höga statsämbetsmännens inflytande.

Kejsarens person var helig och oantastlig, men ministrarna var ansvariga. Dessa innehade en väsentlig makt vad gällde lagstiftningen. Kejsaren utfärdade visserligen lagar i eget namn, men endast på ministrarnas förslag. Kronan gick inte i arv efter förstfödslorättutan varje kejsare bestämde till efterträdare vem helst han ville av sina söner eller, om han inga sådana har, av sina närmaste manliga släktingar. Medlemmarna av den kejserliga familjen åtnjöt som sådana inga särskilda hedersbetygelser från statens sida.

Kejsaren var i sin dubbla egenskap av "himmelens son" och sitt "folks fader" föremål för en utomordentlig vördnad. Han var dock fortfarande underkastad ett ganska strängt protokoll som omfattade hela det dagliga livet och han var därigenom mycket bunden Kina usa lag uppror sina förehavanden.

Grunden för Qing-dynastins regeringsform skapades i det stora hela under Ming-dynastin — Stats- och hovämbetena var inte åtskilda, men däremot civila och militära tjänster. Styrelsen var uppdelad i tre grenar, den högsta statsstyrelsen i Peking, provinsernas och biländernas styrelse. Över hela regeringsmaskineriet stod censurstyrelsen, som hade överinseende över folkets seder, över tjänstemännen och ministrarnas uppförande. Den kunde även göra framställningar till kejsaren om den fann att han i sitt regeringssätt eller i sitt privata liv avvek från rikets Kina usa lag uppror lagar och seder.

Vidare fanns ett "framställningarnas palats", ett slags kassationsdomstolsom till stora sekretariatet avgav de berättelser, som ingick från provinserna, och de klagomål, som anfördes över fällda domar. Yongzheng-kejsaren efterträddes av sin son Qianlong —under vars regering riket och dynastin nådde sin högsta blomstring.

Uppror i olika provinser slogs ned och ett framgångsrikt krig fördes med mongolerna.

Qing ersatte Mingdynastin som Kinas...

Detta medförde stadga åt kinesernas välde i Tarimbäckenetdär furstarna i ChotanJarkand och Kashgar tagit parti för mongolerna. År besegrades Burma efter ett mångårigt krig och blev tributpliktigt. År — fördes ett krig med Nepal med samma resultat. Rikets gamla indelning i 13 provinser ändrades till den ännu bestående i 18 provinser. Genom en beskickning under lord Macartney sökte engelsmännen förgäves att få sina handelsförbindelser med Kina utvidgade Det svenska ostindiska kompanietsom öppnat direkt förbindelse med Kina, utvecklade en livlig och vinstgivande verksamhet.

Många spår har i den svenska litteraturen från denna tid lämnats av denna förbindelse genom resebeskrivningar av OsbeckEkebergWallenbergTorén och genom i arkiv bevarade anteckningar särskilt av Braad. I slutet av talet torde den svenska exporten från Kina ha varit en av de mest betydande.

Qianlong avsade sig regeringen för att inte regera längre än farfadern Kangxi. De många krigen hade bragt rikets finanser i oordning och gjort nya skatter nödvändiga. Oviljan häröver bidrog "Kina usa lag uppror" de uppror, som inföll under den följande kejsaren, Jiaqing regent — Det farligaste av dessa framkallades av ett hemligt sällskap, Bailianjiao "den Vita Lotus-sekten "vars mål var att fördriva den manchuiska dynastin och vars medlemmar två gånger gjorde attentat mot kejsarens liv.

Dessutom led rikets Kina usa lag uppror och skeppsfarten mycket av plundringar från kinesiska sjörövare, som var väl organiserade och slutligen steg till ett antal av 70  man. Mot utlandet visade sig regeringen övermodig: År förjagades alla katoliker. Kejsarens styre i förening med de svåra landsplågor missväxt, översvämningar, och liknandesom inträffade under hans regering, gjorde honom impopulär. Jiaqing-kejsaren efterträddes av Daoguang reg.

Den viktigaste tilldragelsen under hans regering var det så kallade opiumkriget mot engelsmännen — Dessa hade sedan stått i förbindelse med Kina genom ostindiska kompaniet, till vars monopol handeln med Kina hörde.

Sedan var huvudsätet för Kina usa lag uppror handel Guangzhoudär även andra främmande nationer fransmänösterrikareholländaredanskar och svenskar hade handelsfaktorier. Européernas ställning i Kina var denna tid i många avseenden ofördelaktig, och endast utsikten till vinst kunde locka dem till landet.

Varken den ovannämnda ambassaden under lord Macartney eller den under lord Amherst lyckades åt engelsmännen utverka större frihet i Kina eller utvidgad handelsrätt. De kinesiska myndigheterna var emellertid missnöjda över, att en utländsk ämbetsman med så vidsträckt myndighet anställdes inom deras land, och Napier samt hans efterträdares uppträdande bidrog att förvärra saken, till dess kineserna avbröt all handelsförbindelse med England.

Den viktigaste importartikeln till Kina, på vilken engelsmännen förtjänade ofantligt, var opiumen av Brittiska Indiens huvudprodukter, vars förbrukning grep alltmer kring sig, i synnerhet i Kinas kustprovinser. Så infördes mellan och inte mindre än 9  kistor opium men och 26  kistor Kina usa lag uppror Kinesiska regeringen hade redan på talet vidtagit Kina usa lag uppror för att bekämpa denna för befolkningen i alla avseenden skadliga konsumtion, men detta ledde endast till en vidsträckt, av England understödd smuggling.

Daoguang -kejsaren beslöt att genast göra slut på all opiuminförsel och sände till Guangzhou guvernören Lin Zexusom i mars fordrade att allt opium i de engelska magasinen och på de engelska skeppen i hamnen skulle utlämnas. Den dåvarande engelske residenten där, Elliotuppmanade de engelska köpmännen att efterkomma denna begäran och lovade dem ersättning av den engelska regeringen. Över 20  kistor opium till ett värde av 75 miljoner kronor utlämnades och uppbrändes.

Då samtidigt engelsmännen vägrade utlämna en landsman, som i ett slagsmål dödat en kines, utfärdade den kinesiska regeringen ett förbud mota att sälja livsmedel till engelsmännen såväl i Macao som i Kanton. Engelsmännen blev tvungna att lämna Macao och bege sig till Hongkongdär kineserna angrep den engelska flottan och försökte förstöra den.

Då förklarade engelsmännen krig. Deras flotta blockerade Bocca Tigris Kantonflodens mynningförstörde Xiamen och seglade till Peiho -flodens mynning för att överlämna den engelska regeringens depescher till kejsaren i Peking.

Guvernören i Guangzhou hade vägrat ta emot dem. Kejsaren lovade sända en kommissarie till Guangzhou för att förhandla om fred, på Kina usa lag uppror att den engelska flottan drog sig tillbaka dit.

Mer läsning

Amiral Elliot gick med på detta och förhandlingarna började i slutet av november, men drogs ut på längden av kineserna. Sedan Elliots efterträdare, commodore Bremer, i januari intagit forten vid Bocca Tigris och i övrigt tillfogat kineserna stor skada, slöts 20 januari ett preliminärfördrag, enligt vilket Kantons hamn åter öppnades samt engelsmännen fick Hong-kong och 6 miljoner dollar i skadeersättning.

Tillika skulle en reglering av bägge makternas förhållanden till varandra äga rum. Men då detta fördrag ännu 24 februari icke blivit antaget av kinesiska regeringen, började fientligheterna ånyo. Ännu en gång ingicks vapenvila, men då kineserna inte gjorde allvar med fredsunderhandlingarna, utan sammandrog en här, ryckte överbefälhavaren över den engelska landhären i Kina, sir Hugh Goughmot Guangzhou och slog 25 mars en över 50  man stark kinesisk här.

Han stod i begrepp att storma staden, medan engelska flottan erövrade forten och uppbrände de kinesiska fartygen, då Kina åter gjorde fredsanbud och 27 maj antog de förra fredsvillkoren med några modifikationer. Då engelsmännen 5 juni hade mottagit nästan hela skadeersättningen, drog Kina usa lag uppror sig tillbaka till Hongkong; men det visade sig, att Kina inte heller "Kina usa lag uppror" gång menade allvar med fredsförslagen, och engelsmännen såg sig tvungna att gå mera kraftigt till väga.

Amerikansk affär med Taiwan upprör...

Engelska flottan lämnade 21 augusti Hongkong, erövrade Xiamen, besatte den mitt emot denna stad liggande lilla ön Gulangyuintog under loppet av hösten, vintern och våren flera orter samt 19 juni Shanghai. Då den slutligen i augusti hotade Nanjingsåg Kina sig tvunget att Kina usa lag uppror fred.

Denna slöts 29 augusti i Nanjing på de villkor, att hamnarna Guangzhou, Xiamen, FuzhouNingbo och Shanghai skulle vara öppna för alla nationer och att främmande konsuler skulle få bosätta sig där. Engelsmännen skulle dessutom erhålla Hong-kong samt 21 miljoner dollar i krigsomkostnader. I juli trädde det nya handelssystemet i kraft, och 9 oktober samma år gjordes till fredsfördraget Kina usa lag uppror tillägg, att europeiska köpmän skulle få arrendera och bebygga jord i de nämnda fem hamnarna.

År slöts en liknande överenskommelse med USAoch samma år ingicks en handels- och vänskapstraktat med Frankrike ratificerad 25 augustivari det bland annat bestämdes, att missionärer skulle få uppföra kyrkor och skolor i de öppnade hamnstäderna och att de kristna skulle ha fri religionsövning. För Kinas del blev freden en katastrof, speciellt ur folkhälsosynpunkt, eftersom freden innebar att handelsmän från England m fl kunde exportera opium till Kina utan restriktioner.

Men skammen kom först efter...

Detta bidrog till att opiummissbruket bredde ut sig, vilket i sin tur medförde svåra konsekvenser för Kina. Under vissa perioder beräknas att upp till en tredjedel av den vuxna befolkningen var opiummissbrukare. Amerikansk affär med Taiwan upprör Kina. Lyssna. USA/Taiwan USA vill sälja militärutrustning till Taiwan, uppger Risk för regn vid tolvslaget. Kinas och USA:s ledare, Xi Jinping och Donald Trump, var idel leenden när de enades om en paus i Det låg under flera lager av gammal plastfärg, säger hon.

Samma dag som USA:s nya tullar mot Kina började gälla. Anställningen på kommunen "Kina usa lag uppror" varit omdiskuterad och var vid det här laget till och med avslutad.

MORE: Fra lagen en ny opinion vaxer fram 2

MORE: Schlagerganget tavlade pa isen

MORE: Apoteket delas i tva bolag

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde