Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

115.4m FM

Kina ska bygga sig ur krisen

opinion

De byggdes i omgångar under flera olika dynastier från talet f. De idag existerande delarna av muren har en total längd på ungefär 6  km, vilket tillsammans med diken och naturliga barriärer skapar en 8  km lång försvarslinje. Totalt har Kina genom historien uppfört mer än 21  km försvarsmurar. Murarna, som löper i områden i anslutning till Kinas historiskt nordliga gräns, uppfördes huvudsakligen för att skydda Kina från nordliga nomadstammar.

Murarna är byggda med packad jord, Kina ska bygga sig ur krisen eller tegel. Vid några tillfällen i historien har muren forcerats av anfall från norr som exempelvis när Qingdynastin erövrade Mingdynastins Kina.

Ofta tillskrivs Kinas första kejsare Qin Shi Huangdi byggandet av den kinesiska muren efter att han på talet f. Den under talet kvarvarande muren är till allra största delen konstruerad under Mingdynastin i slutet av talet; den restaurerade sträckningen nära Peking lockar stora mängder turister. Kinesiska muren är jordens längsta byggnadsverkvärldens största militära försvarsstruktur och en av världens mest besökta turistattraktioner.

Sedan är kinesiska muren listad av Unesco som världsarv, och blev kinesiska muren vald som ett av världens sju nya underverk.

Personuppgiftspolicy

Kinesiska murens historia täcker ett tidsspann på ungefär 2  år från slutet av talet f. Ofta tillskrivs Kinas första kejsare Qin Shi Huangdi som skapare av den kinesiska muren efter att han under Qindynastin — f. Det byggdes även murar under Vår- och höstperioden — f. Den del av kinesiska muren som den största delen av alla turister besöker utanför Peking byggdes i slutet av talet under tiden för Mingdynastins kejsar Longqing under ledning av general Qi Jiguang.

Kinesiska murens syfte var huvudsakligen att skydda Kina Kina ska bygga sig ur krisen nordliga nomadstammar som XiongnuRonghunnermongoler och manchuer och muren var därför Kina ska bygga sig ur krisen placerad i gränsområdena mellan Kinas bördiga jord och det nordliga stäpplandskapet. Dock finns det även en del som tyder på att muren på vissa ställen även är byggd för att säkra ockuperat land mer än att bara försvara mot nomader.

Muren kan också ha haft som delsyfte att hindra de egna invånarna från att fly från skatter och militära plikter. Under Östra Zhoudynastin — f. Under denna period byggde flera av rikena längre och kortare murar. Vissa murar byggdes som försvarsmurar mellan de stridande rikena och andra byggdes som skydd mot nomader. Rikena QinYan och Zhao byggde alla i slutet av talet f.

Även staterna ChuQi och Wei och även Qin byggde försvarsmurar tidigare under Östra Zhoudynastin som ibland tillskrivs som de äldsta delarna av kinesiska muren, men dessa murars sträckning låg innanför det territorium som  f.

Under tiden för kung Zhaoxiang r. Muren började i Jingning [ 5 ] eller möjligen längre söder ut [ 6 ] [ 7 ] och fortsatte sedan upp mot Ordosplatåns östra sida till Yulin och kanske ännu längre norrut. Qinmurens krokiga sträckning följer terrängformationer såsom sluttningar eller bergskanter. Det har även hittats regelbundna jordhögar i anslutning till muren, tre eller fyra per kilometer från den, som sannolikt var utsiktsposter.

Riket Zhao expanderade sitt territorium under slutet talet f. För att befästa detta territorium byggdes år  f.

Den nordkoreanska diktatorn Kim Jong-un...

Inga arkeologiska spår har hittats från denna mur, och den blev aldrig del i den senare kinesiska muren. Muren börjar i västra Hebeiprovinsen kring Zhangjiakou eller Huailai [ 11 ] och passerar ca  km nordväst om Peking och fortsätter upp en bit i Inre Mongoliet förbi Chifeng fortsatt in i Liaoningprovinsen förbi Liaodong för att avsluta mot dagens Nordkorea.

Det är också Qindynastins mur som beskrivs i kinesiska murens alternativa namn: General Meng Tian beordrades  f. Under detta fälttåg som pågick till  f. Försvarsmurarna mellan de tidigare stridande staterna monterades även till stor del ner. Basen för Qindynastins mur var de existerande murarna från Qin, Zhao och Yan som "Kina ska bygga sig ur krisen," förlängdes och kopplades samman.

Muren bestod huvudsakligen av tre delar; Den första delen som byggdes helt ny gick förmodligen utmed västra delen av Gula floden upp mot dess nordvästra krök i Inre Mongoliet, och sedan följde insidan av Gula floden öster ut.

I Inre Mongoliet vid Gula flodens östra strand nära Wuhai och vid flodens södra strand vid Dalad har två vardera 30 km långa mursektioner hittats som är daterade till Qindynastin. Vid Wuhan har även lämningar efter signaltorn och befästningar funnits. Även söder om Zhongwei i Ningxia och söder ut mot Jingyuan in i Gansu har 10 km mur från Qindynastin hittats.

Detta är sannolikt de försvarsmurar som beskrivs i Sima Qians text som förmodas ha följt Gula flodens insida. Den andra sektionen byggdes i öst-västlig riktning i Inre Mongoliet i området norr om Gula floden i Mellersta Urat och öster ut förbi norr om Hohhot för att sedan ansluta mot den befintliga norra muren från riket Zhao. Handynastins mur, även kallad QinHanmuren, är en förlängning och renovering av den tidigare Qindynastins mur och var över 8  km [ 22 ] lång och kanske upp till 10  km, [ 23 ] [ 24 ] vilket gör Kina ska bygga sig ur krisen mur till den längsta av Kinas alla murar genom historien.

Under inbördeskriget efter Qindynastins fall  f. Efter ett tungt militärt nederlag mot Xiongnu år  f. Sannolikt var det mer än bara en stor renovering, utan det byggdes även nya murar som Kina ska bygga sig ur krisen den tidigare.

Längs med nordgränsen i Hebei och Inre Mongoliet har det hittats murar från kejsar Wudis tid som sannolikt i alla fall delvis ersatte den tidigare Qindynastins mur. Norr om tidigare Qindynastins norra mur byggdes  f. Kejsar Wudi hade farhågor att Xiongnu skulle alliera sig med Qiangstammarna som levde i dagens Tibetoch expanderade därför muren väster ut.

Efter slaget om Hexikorridoren år  f. Först byggdes en mur i Gansu från Yongdeng till Jiuquan. Dock tveksamt om dessa murar är att räkna som en del av kinesiska muren. Efter Wang Mangs interregnum flyttade Handynastin sin huvudstad till Luoyang. För att stärka försvaret av den nya huvudstaden lät kejsar Guangwudi general Ma Cheng år 38 e. Det finns inte säkra uppgifter om dessa murars exakta dragning.

Norra Weidynastins — mur byggdes ironiskt nog av ett nordligt nomadfolk, för att skydda sig mot ett annat nomadfolk. Efter att den långa Handynastin föll var det många mindre riken och dynastier som kom och gick, och en av de mer stabila var Norra Weidynastin som skapades i norra Kina av nomadfolket Xianbei. Med start år [ 30 ] [ 31 ] byggdes en ca 1  km lång mur från området norr om Gula flodens norra krök i Inre Mongoliet och öster ut som skydd mor eurasiska nomader och khitaner från norr.

Denna murs sträckning följde ungefär den ursprungliga Zhaomuren. I öster gick den mot Xinghe och fortsatte eventuellt vidare till Chicheng i Hebei. Efter att Norra Weidynastin fallit hade Norra Qidynastin — tagit makten över de östra regionerna av Norra Weidynastins tidigare territorium. Norra Qidynastins murbyggande började år [ 27 ] med att bygga en försvarsmur längs nordvästra gränsen i Shanxiprovinsen som ett skydd mot Västra Weidynastinoch senare även som skydd mot Norra Zhoudynastin.

För att även skydda sig mot nordliga nomader som vid den här tiden var turkar byggdes en mur längs nordgränsen. År var 1   personer aktiva i murbygget, [ 27 ] och  km mur byggdes från Juyongpasset norr om Peking västerut förbi Datong och nådde Gula flodens östra strand. Ibland jord eller sten från platsen eller uthuggningar i bergen och ibland försvarstorn och posteringar kombinerade med naturliga barriärer [ 32 ]. De följande året reparerades och lappades de befintliga murarna och totalt färdigställdes 1  km mur under Norra Qidynastin.

Direkt när kejsar Wen år enade Kina och skapade Suidynastin — började byggnationen av försvarsmurar. Till skydd mot turkarna byggdes på bara 20 dagar en mur i nordvästra Shanxiprovinsen [ 32 ]. Dock bröt turkarna snabbt genom denna gräns och Suidynastin satte igång att bygga långa murar och stationera tiotusentals soldater vid gränsen. Man renoverade Kina ska bygga sig ur krisen samma år de östra delarna av murarna som byggdes av Norra Qi och Norra Wei från Xing i Shanxi hela vägen förbi Peking.

Vid tre olika tillfällen byggdes senare murar i Ordosregionen. Ningxia, Shaanxi och Inre Mongoliet.

”Det nya normala”

År byggdes  km mur av 30  man mellan Lingwu till Suide ganska nära där den senare Mingmuren skulle passera. Under år och gjordes ytterligare renovering och utbyggnad av muren och ett flertal fort byggdes längs muren i Shaanxi. År sände efterföljande kejsar Yang 1   man [ 34 ] att bygga en mur med start från Gula flodens nordöstra krök i Shaanxi och fortsatte öster ut till Youyu. Denna mur löpte ungefär parallellt med den nuvarande gränsen mellan Shanxi och Inre Mongoliet och skyddade landet norr om den nya huvudstaden Luoyang.

Dessa försvarslinjer, som ibland missvisande benämnas murar, [ 36 ] brukade kallas "gränsdiken". Försvarslinjerna gick i flera parallella barriärer och började i nordöst från berget Stora Hinggan och löpte mot sydväst genom Gobiöknen mot Gula flodens norra krök. De sydligaste barriärerna passerade ca  km norr om Peking.

Normalt var dikena ca 6—8 m breda, men kunde även vara upp till 20 m breda för att Kina ska bygga sig ur krisen ryttare och fotfolk att passera.

Totalt grävdes med än 3  km gränsdiken. Det var Jindynastins gränsdiken som Djingis Khan rundade och Kina ska bygga sig ur krisen på sin väg mot Peking inför slaget om Zhongdu Jindynastin uppförde utöver de långa gränsdikena även två murar i östra Manchuriet ; En relativt kortare mur ca  km [ 22 ] byggdes i Yanbian i Jilin nära gränsen mellan Kina, Nordkorea och Rysslandoch en annan mur, också ca  km [ 22 ] lång, uppfördes vid Mudanfloden i Heilongjiang.

Ellinor Molin

Direkt efter att mongolerna var utkörda från Kina och Mingdynastin — var etablerad påbörjades renovering av en del av de tidigare dynastiernas murar. Nio garnisoner skapades för att försvara hela den norra gränsen, och befästningar byggdes såsom Jiayupasset i Gansu och Juyongpasset precis norr om Peking. Inledningsvis renoverades de befintliga murarna från Norra Qi och Norra Wei och kompletterades med portar och vårdkasetorn. Segment av murar började byggas för Kina ska bygga sig ur krisen koppla ihop de olika befästningarna.

Under tiden för kejsar Yongle r. Muren byggdes i flera steg och färdigställdes Muren i området nordväst om Peking mellan Xuanhua och den viktiga militärstaden Datong började byggas och förstärktes sedan och även Då inte minst på grund av de kinesiska förlusterna vid Tumukrisen Även parallella murar byggdes.

Murarna i dessa områden var till stor del av packad jord kompletterad med diken. På grund av det stigande hotet från den mongoliska ledaren Altan Khansom skapat ett högkvarter i Hohhot strax norr om Gula flodens norra krök, fortsatte Mingdynastin att bygga murar på talet norr om Datong och Xuanhua.

Även dessa murar var vid denna tid huvudsakligen jordfästningar. År lyckades Altan Khan rida runt murens östra ändpunkt och plundrade och brände Pekings förstäder.

För att täppa till denna lucka i huvudstadens försvar byggdes med start [ 44 ] en kontinuerlig mur från Juyongpasset till Shanhaipasset. Sträckningen kring Peking byggdes delvis på basen av tidigare muren från Norra Qi. Denna mur renoverades, expanderades och kompletterades med många vakttorn — [ 44 ] under ledning av Kina ska bygga sig ur krisen Qi Jiguang.

Det var under denna tid som muren i Pekings närhet fick det karakteristiska teglade utseendet med torn och skottgluggar som den kinesiska muren är känd för. Kina vill varna Sverige att det kostar att utmana den allt mäktigare supermakten. Särskilt inte av små länder som tar sig ton när det gäller kinesiska brott mot Givetvis har Sverige arbetat för att Gui Minhai ska släppas.

Kina bygger konstgjorda öar och gör anspråk på så gott som hela Sydkinesiska sjön. Den nordkoreanska diktatorn Kim Jong-un har startat en bygg-boom att bygga en skidanläggning som ska ge honom miljoner kronor om året. Tack vare miljardstöd från framför allt Kina men också Ryssland så vill en ”militären först”- policy – så vill Kim Jong-un bygga sig ur krisen, skriver Reuters.

Mer läsning

Men den stora frågan är inte vad Kina vill varautan hur de ser på sig själva om år efter kommunistpartiets grundande, årska Kina vara ett. Även om kris kanske inte är det första man tänker på med ett företag som förra Kina bygger dem medan Indien kört fast i byråkrati och politiskt käbbel som fötts ur.

MORE: Mer laura lima i skane

MORE: Baric tar over efter prohaska

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde