Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

135.9m FM

Lagre ersattning till styrelsen

opinion

Arvoden och annan ersättning till styrelsen, däribland ordföranden, fastställs av årsstämman. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som medlemmar i styrelsen. De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat före skatt EBIT  och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet.

Observera att frågan om arvode...

Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål Short Term Incentiveslångsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer Long Term Incentives samt pension och andra förmåner.

Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens...

Fasta löner bör sättas så att de är lägre än medianlönen på marknaden. Dock ska den totala ersättningen, inräknat Short Term Incentives och Long Term Incentives, medföra att medianlönen på marknaden kan överstigas. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska tas hänsyn till befattning, bolagets storlek, lön och personens erfarenhet.

Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

Ledande befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla STI för resultat som Lagre ersattning till styrelsen en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från STI-programmet kan maximalt utgöra procent av den fasta årslönen för VD och 40 procent av den fasta årslönen för övriga ledningen, vilket gör att Byggmax från början kan beräkna maximala rörliga ersättningsnivåer. STI mäts med både kvalitativa och kvantitativa mått.

gäller bolagsledningens samt styrelsens egen...

Kostnaden för Byggmax-koncernens STI-program kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till cirka tio 10  miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Bolagsstämman samt har beslutat att införa teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet finns beskrivet i not 9 i årsredovisningen för vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats,  www.

VD-ersättning, styrelsens egenskaper, bolagsstyrning, Sverige,...

Pensionsöverenskommelser ska, Lagre ersattning till styrelsen möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som den ledande befattningshavaren är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen. Ledande befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd.

Mer som detta

Under uppsägningstiden ska ledande befattningshavare vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. I vissa fall kan ett Lagre ersattning till styrelsen mot fortsatt ersättning tillämpas högst för 24 månader efter uppsägningstidens utgång.

Lagre ersattning till styrelsen dagsläget är den längsta uppsägningstiden inom Byggmax-koncernen 12 månader, och det finns inget avgångsvederlag i något kontrakt.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Bolagsordning Bolagsstämma Valberedningen Styrelsen Styrelsens arbete Styrelseutskott och utskottsarbete Ledande befattningshavare Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Incitamentsprogram Bolagsstyrningsrapport Revisor Riskhantering och känslighetsanalys. Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Tipsa om den här sidan!

Ersättning till styrelseledamöter Arvoden och annan ersättning till styrelsen, däribland ordföranden, fastställs av årsstämman. Ersättning till ledande befattningshavare   De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat före skatt EBIT  och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet.

Fast lön Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Pension Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd.

styrelseordförandes arvode i . rörligheten...

Övriga förmåner Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som den ledande befattningshavaren är anställd i. Uppsägningstid och avgångsvederlag Ledande befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd.

Prenumerera på information från Byggmax Pressmeddelanden Lagre ersattning till styrelsen Årsredovisningar Ange din e-postadress: Byggmax integritetspolicy Starta Prenumeration. gäller bolagsledningens samt styrelsens egen ersättning.

Beslutet Ägarkoncentrationen på amerikanska aktiemarknader är mycket lägre än på svenska. VD-ersättning, styrelsens egenskaper, bolagsstyrning, Sverige, bolag med lägre ägarkoncentration och ett större antal utländska.

styrelseordförandes arvode i. rörligheten bland ledamöter, jämställdhet och styrelsers ersättning, som följer: till Large Cap-listan, ett bolag flyttades.

MORE: Deltid ger lagre pension

MORE: Kd vill satsa mer pa assistansersattning

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde